Perioada de valabilitate12 luni
Domeniu de activitate
  • Servicii
țarăRomânia
Dată ÎnregistrareFebruary 5, 2021
Exprima-ti interesul
Titlu

Institutie publica responsabila cu administrarea satelor din comuna Corcova

SERVICII OFERITE:
 SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 STARE CIVILĂ
 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corcova, având regim de compartiment. Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.
Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Principalele obiective:
• Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.
• Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.
• Colaborări cu instituţii publice in şi ONG-uri in domeniu.
• Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Domeniile de activitate:
• Protecţia copilului şi familiei;
• Protecţia persoanelor vârstnice;
• Protecţia persoanelor cu handicap;
• Protecţia persoanelor fără adăpost;
• Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici.

Dreptul la asistenţa socială
• Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare.
• Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.
• Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.
• Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Domenii de activitate
• înregistrare naşteri
• înregistrare căsătorii
• înregistrare decese
• desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă
• transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite la autorităţi străine.

Înregistrarea naşterii

Competenţa: primăria localităţii în care a avut loc naşterea – compartimentul de stare civilă.
Termen: 15 zile de la data naşterii copilului născut viu şi aflat în viaţă;
3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

Acte necesare
• buletine de identitate/cărţi de identitate părinţi – în original;
• paşaport pentru cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;
• certificate de naştere părinţi – în original;
• certificatul de căsătorie al părinţilor;
• certificat constatator al naşterii;

Înregistrarea căsătoriei
Competenţa: primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa – compartimentul de stare civilă.
Termen: 10 zile calendaristice de la data declaraţiei de căsătorie (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)
Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi în scris, la Primăria unde urmează să se încheie căsătoria.

Acte necesare:
• certificatele de naştere – în original;
• actele de identitate pentru viitorii soţi;
• acte din care să rezulte încetarea, anularea sau desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul);
• certificatele prenupţiale – valabile 14 zile de la data emiterii.

Inregistrarea decesului
Competenţa: primăria localităţii pe raza căruia s-a produs decesul – compartimentul de stare civilă.
Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
Orce înregistrare a decesului în afara acestui termen, se face cu viza Parchetului.
EXCEPŢIE – o reprezintă decesul datorat unei sinucideri, accident sau moarte violentă, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, situaţie în care declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.

Acte necesare:
• certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul sanitar care a constatat decesul;
• actul de identitate al celui decedat (B.I. sau C.I.);
• certificatul de naştere, de căsătorie al persoanei decedate;
• B.I./C.I. al persoanei care declară decesul.

Desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrative
Soţii care vor dori să divorţeze vor putea să apeleze la calea administrativă, prin serviciul de stare civilă, conform proiectului noului cod civil.
Divorţul pe cale administrativă poate interveni numai în condiţiile în care ambii soţi sunt de acord cu divorţul şi nu există copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi.
Competenţa este dată ofiţerului de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor.

Acte necesare
• certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
• documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
• declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comuna declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate.

Transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite la autorităţi străine
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.
Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certficatului ori a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază domiciliază.

Acte necesare:
• certificat sau extras al actului ce solicită a fi transcris, original;
• traducerea în limba română a certificatului, extrasului ce solicită a fi transcris autentificate de un notar public român;
• copie a certificatului, extrasului, ce solicită a fi transcris;
Eliberarea certificatului se face persoanei care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului sau extrasului depus.
Depunerea şi respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi făcute şi de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în ţară de un notar public român, sau făcută în străinătate şi vizată de oficiul consular român din statul de reşedinţă.

Atribuţii generale ale S.V.S.U:
• Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
• Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
• Asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;
• Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă.

Institutia ofera servicii variate, ce au fost prezentate in paragrafele anterioare pentru diverse categorii de cetateni dar si firme, asociatii, ONG-uri etc. Cautam parteneri pentru implicarea in proiecte fonduri structural, POCU, POR etc. pentru dezvoltarea comunei.

Are în administrare satele: Corcova, Cordun, Pîrvuleşti, Stejaru, Imoasa, Gîrbovăţu de Jos, Jirov, Măru Roşu, Croica, Breta, Cernaia, Vlădăşeşti.

MISIUNEA
Misiunea noastră include oferirea de servicii publice de calitate în domeniul administratie publice locale.

VIZIUNEA
Primaria Comunei Corcova are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice si juridice), a angajaţilor, apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile, urmărind să devină un lider local, regional si national.

STRATEGIA
Obiectivele noastre de perspectivă urmaresc 4 perspective:

PERSPECTIVA FINANCIARĂ – cu obiectivul optimizării utilizării resurselor financiare avind la bază taxele si impozitele locale si de furnizare de servicii, clar definite şi asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestora.

PERSPECTIVA CLIENTULUI – cu obiectivul de a exista permanent în preajma clientului actual şi potenţial, cu perceperea dorinţelor, necesităţilor lui şi creşterea gradului de responsabilitate/ promptitudine vis-à-vis de CLIENT.

Responsabilitate / promptitudine;

Parteneriatul cu clientul (cetatenii si agentii economici);
Satisfacerea aşteptărilor clientului, referitor la serviciile oferite, fiind uniţi într-un crez, într-o idee: serviciile noastre sunt cele mai bune.

Anul înființării:

-

Cifra de afaceri in milioane de euro:

Până la 2 mililoane de euro

Numărul de angajați:

10 - 49

Cod CAEN / CUI

CUI: 4818631

  • Engleză
Certificare / Standard de calitate:
  • Altele
Certificare / Standard de calitate:

Compania este deja angajata in cooperare internationala:

Nu

0% - 9%

Ofer:
  • Activități de subcontractare / externalizare
Solicit:
  • Activități de subcontractare / externalizare
Perioada de valabilitate

12 luni

Țările țintă
  • Romania
Tip de parteneri
  • Companie
  • Altele
Tip de parteneri:

Primarie

Domeniu de activitate
  • Servicii
Experiență de cooperare transnațională
  • Nicio preferință
Asteptarile avute privind potentialul partener de cooperare

Sinceritate, professionalism, calitate, promtitudine, viziune dezvoltare, parteneriat viabil, incredere, corectitudine.

Change Pricing Plan

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click Here$9.99100 daysPay Per Listing0 regular & 2 featured listings


Active

$15.99Unlimited daysPackage99 regular & 5 featured listings


Active

$19.99Unlimited daysPackage200 regular & 50 featured listings


Change Pricing Plan

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click Here$5Unlimited daysPay Per Listing0 regular & featured listings$9.99Unlimited daysPay Per Listing0 regular & featured listings


Active

$15.99Unlimited daysPackageUnlimited regular & featured listings


Translate »